pH nedir ? ismi nereden gelmektedir ?

Yanıt Bekliyor 6 cevap 1267 Görüntülenme Kategori Bilim
1

Kimyada sürekli kullanılan pH değeri nedir ? İsmini nereden almaktadır ?

ilgili aramalar: ph nedir, ph anlamı, ph değeri nedir

6 Cevap

1
pH bir çözeltinin asitliğini ya da alkalinitesini derecelendirmeye yarayan ölçü birimidir. Bu terim ilk kez 1909'da Danimarkalı kimyacı Soren P. L. Sorensen tarafından ortaya atılmıştır.
0
İngilizce açılımı 'potential of hydrogen' veya 'power of hydrogen'dir ('hidrojenin potansiyeli' veya 'hidrojenin gücü'). Bu kısaltmada p eksi logaritmanın matematiksel sembolüdür, H ise hidrojen elementinin kimyasal gösterimidir. H'in büyük yazılmasının sebebi elementlerin sembollerinin her zaman büyük harfle başlayarak yazılmasıdır.
0

 pH kimya dersinde sıkça karşılaşılan bir kavramdır ve bir çözeltinin asitlik ya da bazlık durumunu tarif eden ölçü birimidir. Açılımı power of hydrogen yani hidrojenin gücüdür. pH kavramı ilk olarak Danimarkalı kimyager bir kimyager tarafından Carlsberg Laboratuvarı'nda 1900’lü yılların başında tanımlanmıştır.

 pH teriminde p eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden gelmektedir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir:

pH = colog[H+]

 pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan rakamsal veriyi sağlar. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksit iyonunun [OH-] derişimlerinin oranı ile direk olarak ilgilidir. Eğer H+ derişimi OH- derişiminden fazlaysa çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH- derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.

 Asit ve bazlar her biri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tespit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on katlık değişime eşittir.

1

 pH yani power of hydrogen, bir çözeltinin asitlik ya da bazlık derecesini gösteren ölçü birimini ifade eder. 0'dan 14'e kadar olan bir rakamsal aralıkta ölçülür. pH teriminde "p", eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, "H" ise hidrojenin kimyasal formülünden gelmektedir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak açıklanabilir. Bir maddenin asit ya da alkali değerini anlamak için kullandığımız ölçüye pH (potansiyel hidrojen) denir. Maddenin içindeki asit özellikli hidrojen iyonlarının yoğunluğuna göre ölçüm yapılır. pH cetveli 0 - 14 arasıdır. 0 aşırı asit, 14 de aşırı alkali demektir. 7 pH derecesi ise ne asit ne alkali yani maddenin nötr olduğunu gösterir.

ph nedir

 pH bir çözeltinin asitliğini ya da alkalinitesini derecelendirmeye yarayan ölçü birimidir. Kavram ilk kez 1909'da Danimarkalı kimyager Soren P. L. Sorensen ortaya atmıştır. İngilizce açılımı 'potential of hydrogen' veya 'power of hydrogen'dir ('hidrojenin potansiyeli' veya 'hidrojenin gücü'). Bu kısaltmada p eksi logaritmanın matematiksel sembolüdür, H ise hidrojen elementinin kimyasal gösterimidir. Elementlerin sembolleri her zaman büyük harfle başlayarak yazılır. Suyun pH derecesi, içinde çözülmüş halde bulunan bütün asidik ve bazik maddelerden etkilenir. Suyun pH derecesiyle, bütün bu maddelerin toplam etkisi ölçülmüş olur. Suda ne kadar çok asidik madde varsa, pH değeri de o kadar düşer.  Kimya dilinde belirtilecek olursa, asidik su elektron almaya, bazik su ise vermeye eğilimlidir.

 İnsan vücuduyla ilgili fizyolojik olayları anlatırken sık sık sıvı elektrolit dengesinden ve elektrolitlerin öneminden söz etmiştik. Elektrolitlerin dengesi ve kandaki değişimleri hidrojen iyon derişiminin negatif logaritması olan pH değerinin sabit tutulmasını sağlayan metabolik olaylarla düzenlenir. Normal atardamar kanının pH'sı 7.4'dür. İnsan vücudundaki kanın pH'sında aşırı oynamalar çok önemli metabolik etkilere yol açar. pH'nın bu değerin altına düşmesi asidoz üstüne çıkması ise alkaloz denilen duruma neden olur. Vücutta ani pH değişikliklerini önlemek üzere önemli tampon mekanizmalar vardır. Kandaki fazla asit veya alkali madde böbreklerin ve solunum merkezinin uyarılması sayesinde idrarla atılır. Gereğinde asit ve baz fazlalığını nötrleştiren tampon maddeler düzeltici etki sağlar. Akciğer ve böbreklerin ana işlevleri aslında vücut asit baz dengesinin korunmasıdır.

0

Adı çoğunlukla kimya ve de tıp biliminde adı duyulan pH terimi maddelerin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu göstermek için kullanılmakta olan ölçü birimine verilen semboldür. pH teriminin açılımı ise, Power of Hydrogen’dir. Bu terimin Türkçe anlamı, Hidrojen kuvveti’dir.

 pH değerinin tarihsel süreçteki gelişimine bakıldığında, öncelikle bu ölçü birimi 18. Yüzyılın hemen başlarında keşfedilmiştir. Keşfi yapan ise “Soren Lauritz Sorensen” ismindeki Danimarkalı bir kimyacı’dır. pH ölçü biriminin keşfinin yapılmasının ardından, bu ölçü birimi oldukça kısa bir süre sonra Avrupa genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar sonucunda bir pH Cetveli hazırlanmış ve bu cetvel bu değerin kullanılmasında oldukça kolaylıklar sağlamıştır. Kimya biliminde, araştırma ve inceleme yapmak amacıyla oldukça çeşitli çözeltiler hazırlanmaktadır. Bu çözeltilerden bazıları ise, endüstri alanında kullanılmak üzere hazırlanır. Oldukça değişik türlerde hazırlanan çözeltilerin asit ya da baz özellikte olup olmadığı anlaşılmaktadır. Çözeltilerin özelliğinin anlaşılmasında pH ölçü birimi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Asit olan bileşimlerde, bileşimler suyu ile Hidrojen iyonu üretmektedirler. Suda iyonlaşarak bulunduğu ortama elektron çifti veya Hidroksit iyonu veren maddeler ise baz özelliği taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem asitler hem de bazlar Hidrojen atomu ile ilişki halinde bulunur. Hidrojen atomu ile ilişki, pH değerinin Hidrojen Kuvveti adını almasına neden olmuştur.

 pH ifadesinde yer alan “p” harfi, eski logaritmayı ifade etmektedir. “H” harfi ise, Hidrojen atomunu simgeler. Çözeltilerin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamada kullanılan pH ölçü birimi, çözeltinin içerisinde bulunan Hidrojen atomunun aktivitesine ilişkin bilgi vermektedir. Hidrojen atomunun aktivitesine bağlı olarak da, çözeltinin ne olduğu anlaşılmaktadır. Bazlar ve asitler, özellik olarak Hidroksil ve de Hidrojen iyonlarına sahiptirler. Belirli koşullar sağlandığında ise, asit ve bazlar sabit bir iyon ilişkisinde bulunurlar. Çözeltilerin içerisinde bulunan Hidrojen veya Hidroksil iyonlarından pH değeri yoluyla herhangi birinin anlaşılması, diğerinin de belirlenmesini sağlamaktadır. Çözeltilerin içerisinde bulunan Hidroksil iyonu Hidrojen iyonundan daha fazla aktivite özelliğine sahipse, o çözelti baziktir. Fakat durum tam tersiyse, çözelti asidiktir.

 Çözeltilerin asit veya baz olduğunu anlayabilmek için kullanılmakta olan pH değeri, çözeltide bulunan Hidrojen iyon değerini ölçerek bu durumu gerçekleştirmektedir. Bir çözeltinin asit ya baz olduğu anlaşılırken, aynı zamanda çözeltinin asitlik ve de alkalin değeri de belirlenebilmektedir. Baz olduğu anlaşılan bir çözeltinin, asit değeri de ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir çözelti ne kadar baz ise, o kadar asit değildir. Ya da ne kadar asitse o kadar baz değildir. Çözeltilerdeki bu özellik, aynı zamanda çözeltilerin alkalin özelliğini de ortaya çıkarmaktadır.

 Dünyanın birçok ülkesinde kabul görerek kullanılmakta olan pH değerinin, değişik dereceleri bulunmaktadır. Bu dereceler çözeltiler hakkında bilgi vermektedir. Bilgi almak ve vermek amacıyla birçok alanda kullanılmakta olan pH dereceleri, 0’dan 14’e kadar değer almaktadır. pH cetvelinde yer alan bu değerlerin farklı anlamları bulunmaktadır. Cetvelin tam ortasında 7 sayısı yer almaktadır. 7 sayısı nötr cetvelinde nötr olarak kabul edilirken 7 den küçük ya da büyük pH derecelerinin anlamı birbirinden farklıdır. Eğer bir maddenin pH derecesi 7’den küçükse, o madde asit özelliktedir. Maddenin pH derecesi 7’den büyükse o madde bazik özelliktedir.

0

pH nedir: pH maddelerin asit ve baz seviyelerini ölçmekte kullanılan bir sayısal ölçüm birimidir. Madde içerisindeki H iyonların derişimi logaritmik bir hesabı ile ifade edilir. pH değeri kısaca mole/litre için –log10 değerine eşittir. İsmindeki harfler hidrojen iyonu (H) konsantrasyonunun kuvvetinin (power p) değerinden gelmektedir. Su içerisindeki H+ (hidrojen iyonu) ve OH- (hidroksit iyonu) konsantrasyonu daima 10-14 seviyesindedir.

En kuvvetli bazik çözelti için pH değeri 14 olabilir, bu çözelti 10-14 mol/litre H+ içerirken 1 mol/litre OH- iyonu içermektedir. Tersi olarak da en kuvvetli asidik çözelti 1 mol/litre H+ iyonu içermektedir. Nötr bir çözeltide her iki iyon da 10-7 mol/litre seviyesinde bulunur.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Arkadaşlarına sor
...